Beskrivelse

I dette kriterie skal I diskutere og beslutte, om I ønsker en mangfoldighed af mennesker og tilbud i landsbyen. Eller om I vil være en temalandsby, hvor I satser på at skabe ét fælles markant udtryk – fx en energilandsby. Uanset om I vælger det ene eller det andet, så er det vigtigt at skabe plads og rum til borgernes forskelligheder.

Det lokale kulturelle liv er (bortset fra familien) det eneste rum, hvor vi mødes af lyst og engagement uden at gøre den personlige nytteværdi op. En forudsætning for en blomstrende landsby er derfor et mangfoldigt kulturelt liv, som understøtter og udvikler landsbyens sammenhængskraft og hverdagsdemokrati.

Landsbyens funktion har ændret sig. Den moderne landsbybo bevæger sig ind og ud af mange arenaer til dagligt. Landsbyen er blot en af disse.

Denne forandring gør, at I må tilpasse og forandre landsbyen, så den tilpasses borgernes ønsker. Her skal I derfor bestemme, hvilken type landsby I vil være og hvilke type borger vil I tiltrække? Skal fokus være en bestemt gruppe borgere (børn, unge, det grå guld), energi, sundhed, natur m.v. Eller ønsker I at tiltrække en mangfoldighed af mennesker til landsbyen på tværs af oprindelse, religion, interesse o.l. Valget er jeres.

I dette kriterie skal I se på jeres aktiviteter og arrangementer, borgere, samarbejde, frivillighed mv. Det vil blandt andet give jer et billede af, om I har en kulturel mangfoldighed eller et bestemt tema.

Vælger I at blive temalandsby, fravælger I ikke nødvendigvis mangfoldigheden. I skal dog huske at sikre, at overgangen glider så let som muligt.

Opgaven

Følgende er et forslag til, hvordan I kan gribe kriteriet an, og hvad I kan inddrage i analysen.

I kan starte med at kigge på jeres landsby. Har I en kulturel særegenhed? Noget som er unikt for jeres område. Måske har I allerede vedtaget, at I vil være energilandsby, naturlandsby eller noget tredje. Beskriv gerne det I har, som er specielt.

Det er en god ide at starte en diskussion I landsbyen og eventuelt indkalde til et borgermøde, hvor I diskutere, hvilken landsby I er og vil være i fremtiden. Her har borgerne samtidig mulighed for at melde ind, i forhold til hvordan de oplever mangfoldigheden.

Hvis I vælger at være en mangfoldig landsby, så beskriv hvori mangfoldigheden ligger. Kig på jeres befolkningsgrupper, foreninger, aktiviteter. Meget er sikkert beskrevet tidligere, og skal bare opsummeres.

En kort beskrivelse af aktiviteter og tilbud, hvem de henvender sig til, kommer der nye aktiviteter til, behov som ikke dækkes af landsbyens udbud mv. er også relevant.

Under dette kriterie skal I også beskrive frivilligheden i jeres landsby. I kan kigge på, hvem der melder sig som frivillige og hvem der ikke gør. I kan også beskrive, hvordan I rekrutterer frivillige. Hvis I har en femgangsmåde kan denne beskrives. Hvis ikke kan I igangsætte et frivillighedsprojekt.

I kan søge inspiration, hos andre landsbyer, andre projekter (Trods Dårlige Ods eller Agenda Y), medierne, personer med relation til landsbyudvikling. Kontakt gerne sekretariatet for yderligere information.

Under hjælpeværktøjerne finder I spørgsmål, I kan stille jer selv undervejs i processen med kriteriet.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen selv give sig point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau I gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer og ansøger. Her følger en beskrivelse af, de forskellige point-niveauer landsbyens vurderes ud fra.

1 point

Der findes forholdsvis få, traditionelle tilbud, og kun en begrænset del af indbyggerne deltager. Tilbuddene har været uforandrede gennem længere tid i både indhold og form. Alle arrangementer er afhængig af en lille, snæver gruppe af ”Tordenskjolds soldater”. Mange af landsbyens indbyggere søger kulturelle tilbud uden for landsbyen. Medlemstallet i foreningslivet er generelt faldende.

2 point

De traditionelle tilbud dominerer, og de udvikles inden for rammerne af egen selvforståelse. Medlemstallet i foreningslivet er generelt stagneret, og der er vigende tilslutning til landsbyens fælles arrangementer. Der er enkelte initiativer, som går på tværs af de eksisterende tilbud. En begyndende samtale om, hvordan der skabes mere liv i landsbyen, tager form.

3 point

Der er en bred vifte af traditionelle tilbud, og der udvikles med jævne mellemrum nye tilbud. En stor del af indbyggerne deltager i tilbuddene, og det er aldrig vanskeligt at skaffe frivillige til at hjælpe. Der er en uformel dialog mellem flere af tilbuddene, og der er ved flere lejligheder etableret et ad hoc samarbejde om enkeltstående arrangementer.

4 point

Næsten alle indbyggere deltager i en eller flere aktiviteter over en meget bred front. Der er i alle grupper en stor ansvarsfølelse over for at hjælpe og bistå med at gennemføre arrangementer og tilbud. Nye initiativer udvikles i samspil med de etablerede aktører, som bistår og understøtter udviklingen. Der findes et veludviklet, formelt samarbejde, der går på tværs af foreninger, skole, institutioner m.v. Der tilrettelægges fælles planlægning og arrangementer koordineres.

5 point

Der gennemføres løbende en dialog om indbyggernes ønsker og behov, og der foreligger en fælles vision og strategi for udviklingen af tilbud, arrangementer, involvering og kommunikation. Der er udarbejdet en strategi for, hvilken kultur I ønsker i fremtiden, og hvilke typer af nye indbyggere I ønsker at tiltrække. Landsbyen er bevist om egne ressourcer og er begyndt at markedsføre sig derefter. Der er løbende dialog med kommunen, som understøtter strategierne med relevant planlægning og økonomi.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst. 

Download kriterie 6 som pdf

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *