Den Nationale Komite

Organisation
Udviklingsprogrammets øverste myndighed og dermed juridisk og økonomisk ansvarlig er Landdistrikternes Hus og bestyrelsen for samme. I forhold til programmets indhold, implementering og aktiviteter er den besluttende enhed Den Nationale Komite eller dennes formand sammen med direktøren.
                                      
Sammensætning og optagelse:
Den Nationale Komite er sammensat af de til enhver tid relevante ministerier og landsdækkende organisationer, målt i forhold til de i programmet opstillede kriterier.
De deltagende partnere udpeger selv deres repræsentant i Den Nationale Komite.
Komiteen er selvsupplerende og kan optage nye organisationer / personer i forbindelse med alle ordinære møder.
Komiteen udpeger ved årsskiftet en formand, der er valgt for et år. Formanden kan ikke på anden måde have sæde i Den Nationale Komite, og vedkommende må ikke samtidig være formand for anden landsdækkende organisation.
Komiteen mødes mindst 2 gange årligt og derudover i henhold til aktuelle behov. 

Kommissorium:
Den Nationale Komite har som de primære opgaver: 
At sikre programindhold, implementering og aktiviteter i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” i tæt samarbejde med sekretariatet.
At skabe de overordnede rammer for udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby”. Manualer godkendes af DNK.
At sikre størst mulig synergi og koordinering mellem eksisterende programmer og aktiviteter rettet mod landsbyerne.
At sikre en national synliggørelse gennem ministerier, regioner og kommuner.
At sikre en national synliggørelse gennem alle relevante landsdækkende organisationer.
At skabe forståelse for og indsigt i udviklingsprogrammets kvaliteter på alle niveauer, herunder også de politiske niveauer.
At medvirke til, at programmets økonomi og ressourcer løbende sikres og udvikles gennem deltagerbetaling, partnerskaber og sponsorater.